TNL voor JOU – Introductie

TNL is een hele bijzondere, degelijk onderzochte, effectieve methode om te leren lezen. Op deze website zijn alle leesdelen van de methode beschikbaar. Daarnaast is er ook extra oefenmateriaal opgenomen bij een aantal delen. Op deze manier kan ook thuis of op school (aanvullend) met de methode worden gewerkt.

Natuurlijk zal de specialist per leerling een plan van aanpak maken, daarbij gesteund door de informatie uit de uitvoerige handleiding. Op basis van dat plan kunnen er desgewenst ook ouders of begeleiders ingeschakeld worden. Zij zullen daarbij de door specialist uitgezette lijnen volgen.

TNL voor JOU binnen TNL

Deze website biedt extra materialen, maar bij het werken met TNL zal altijd het basispakket op school of binnen de praktijk beschikbaar moeten zijn. De handleiding, de mappen met de registratiebladen, de toetsen, de werkbladen: het is allemaal onmisbaar om effectief met de methode te kunnen werken. Deze website is een aanvulling - en moet ook als zodanig worden gezien. Op basis van alleen de inhoud van deze website kan nooit een effectief zelfstandig behandeltraject worden opgezet. Bestel het TNL Basispakket via de webshop. Kijk op www.TNL.nl bij Bestellen.

Meer over de methode

In Nederland kan tussen de 10 en 15 procent van de leerlingen aan het eind van groep 3 onvoldoende lezen. Daarom zijn er verschillende programma's ontwikkeld om leesproblemen in groep 2 en groep 3 te signaleren en te behandelen. Toch zijn er dan nóg leerlingen die AVI niveau 1 niet halen aan het eind van groep 3, of die later blijven hangen op de niveaus AVI Midden groep 3 tot en met AVI Midden groep 4.

Voor die leerlingen is 'Toch Nog Leren Lezen?' al meer dan twintig jaar een effectieve en haalbare methode gebleken voor Scholen en voor Praktijken of Instellingen voor lees- en spellingproblemen.

De methode werkt: de effectiviteit is gebleken uit drie gepubliceerde onderzoeken die u kunt bekijken of downloaden via de website www.TNL.nl (klik daar door op Artikelen).

Voor de leerling blijkt het de beste aanpak om direct na een jaar groep 3 met de behandeling van de lees- en spellingproblemen te beginnen. Dan is de kans op succes het grootst en die op emotionele problemen het kleinst.

De basisgedachte

Bij TNL wordt de leerling geleerd voortaan niet meer te lezen aa-p, aap, maar aaaap. De klanken worden direct "aan elkaar geregen", dus niet meer vooraf gespeld. Bij een woord dat uit drie klanken bestaat zoals p-oe-s kan dat niet bij elk woord op natuurlijke wijze. Zou de leerling dat toch proberen dan klinkt het zoiets als puoess, poes. Dan is het woord toch nog spellend gelezen! Door met woordjes te beginnen die uit twee klanken bestaan, kan het spellend lezen in de kiem worden gesmoord, ook bij leerlingen met de meest ernstige leesproblemen. Maar net zo belangrijk is het om radend lezen af te leren. Ook daarom is het belangrijk dat woorden uit twee klanken bestaan. Die woorden verwisselt men namelijk veel sneller met elkaar dan langere woorden. De leerling moet op elke letter letten anders verwisselt hij nee en een, zie en zei of de en een.

Het is essentieel dat u het spellend lezen van een woord tracht te voorkomen of corrigeert. (= hoofdregel 1); En een bladzijde overdoet bij twee of meer fouten (= hoofdregel 2). Alleen bij uiterst zorgvuldig en consequent handelen kunt u resultaat verwachten. Een uitgebreide introductie en een beschrijving van de hele methode vindt u op www.TNL.nl.

Deze website bij TNL is gemaakt om afstandsonderwijs met TNL mogelijk te maken. Binnen scholen en bij specialisten is er vaak geen tijd om de papieren versie van TNL volledig op locatie uit te voeren. Daarom wil men er vaak graag leesouders bij inschakelen. Met de materialen op deze website is er nu dus een extra traject 'op afstand' beschikbaar voor iedereen die via het beeldscherm met de methode wil werken.

Een les duurt 25 minuten of 2 x 15 minuten per werkdag. Het is de taak van de specialist om eventueel de leesouder of vrijwilliger optimaal te instrueren. De remedial teaching gebeurt bij voorkeur op school tijdens de leesles in een aparte ruimte, maar kan dus ook thuis plaats vinden.

Verder kan het niet voldoende benadrukt worden: op alle momenten is en blijft het noodzakelijk dat de uitgangspunten van de methode worden gerespecteerd. Alleen dan kan er een positief resultaat zijn.