Toch Nog Leren Lezen – Inleiding voor de orthopedagoog of remedial teacher

Als specialist kunt u de hier beschikbare aanvullende materialen en mogelijkheden bij de methode TNL rechtstreeks binnen uw praktijk benutten. U kunt ook ouders en begeleiders bij het werken met TNL inschakelen, uiteraard op basis van uw instructies. TNL voor JOU is bedoeld voor gebruik in school en praktijk, maar is onder uw begeleiding zeker ook geschikt voor afstandsonderwijs.

Deze website met de leesdelen en extra oefenmateriaal wil daar een steun bij zijn. Niet alleen zijn alle leesdelen beschikbaar, maar er is in het extra oefenmateriaal ook gedetailleerde instructie bij de delen 1 en 2 om goed op gang te komen.

Een les duurt 25 minuten of 2 x 15 minuten per werkdag. Het is uw taak om de leesouder of vrijwilliger optimaal te instrueren. De remedial teaching gebeurt bij voorkeur op school tijdens de leesles in een aparte ruimte, maar kan ook thuis plaats vinden.

De leerling moet niet meedoen met lezen en spellen in de klas. TNL komt in de plaats van de eerder gebruikte leesmethode. Er zijn ook werkbladen, al zijn die in deel 1 nog niet talrijk. Meestal kunnen werkbladen voor schrijven worden overgeslagen, tenzij de leerling een motorisch probleem heeft met schrijven. U blijft de toetsen afnemen, bij onvoldoende resultaat de verkorte versie uit het leesdeel volgen en de remedial teaching zo nodig bijsturen. Voor een goede communicatie met de uitvoerder kan het leerling volgblad dienen dat in de leerlingmap zit.

Met de uitvoerder maakt u afspraken over toetsen, de werkbladen en de leerlingmap. In de handleiding voor leesouders komt de kern van TNL kort ter sprake. Ook wordt ingegaan op het reageren op fouten. Het is nuttig de handleiding voor leesouders en andere vrijwilligers door te nemen. U weet dan op basis van welke instructie en gegevens zij aan het werk gaan.

Voor leesdeel 1 en 2 geldt: naast de gewone versie van de leesdelen is er in het extra oefenmateriaal een speciale versie van die delen opgenomen waarbij per pagina een toelichting wordt weergegeven. De instructie voor een bladzijde staat er daar beknopt naast.

Voor de hogere leesdelen geldt: volg de instructies die in de handleiding worden gegeven. Instrueer de ouders/begeleiders ook volgens die aanwijzingen.